11 januari 2017

Algemene Voorwaarden

Algemene bepalingen:
Met energetisch dierentherapeute/dierentolk wordt in deze bepalingen bedoeld, Nanette Nissen, energetisch dierentherapeute (Civas) en gecertificeerd dierentolk. Met opdrachtgever wordt in deze bepalingen bedoeld, een ieder die cliënt is van Dima Mojela, en dus voor zijn/ haar (huis)dier de kennis of hulp van Dima Mojela inschakelt. In geval een combi-behandeling e/o energetische/edelstenen ondersteuning voor de mens gelden dezelfde bepalingen als die voor dierentolk/energetisch dierentherapeute.

Uitvoering van de werkzaamheden:
De energetisch dierentherapeute/dierentolk dan wel energetische/edelstenen ondersteuner voor de mens van Dima Mojela is geen arts.
Medische diagnoses en -handelingen zullen dan ook niet gesteld e/o verricht worden.

De mogelijkheden die Dima Mojela biedt te vinden onder “Mogelijkheden en Onkostenvergoeding” en onder “Activiteiten” en eventuele overige mogelijkheden zijn nimmer bedoeld ter vervanging van reguliere zorg en mogen ook niet als zodanig gevraagd dan wel ingezet worden. U vindt een tabblad “Aanvullend” onder de Algemene Voorwaarden voor overige informatie.

Voor een consult e/o behandeling op maat betreffende alle mogelijkheden van Dima Mojela zal ten alle tijde een korte intake/anamnese worden afgenomen. Zie ook “Aanvullend”
!!NB: Wanneer geen medewerking wordt verleend de gevraagde gegevens tijdig aan Dima Mojela te verstrekken zonder opgave van reden behoudt Dima Mojela zich het recht voor een afgesproken consult/behandeling/ workshop/cursus terug te trekken!!

Opdrachten worden uitgevoerd onder verantwoordelijkheid van de opdrachtgever. De energetisch dierentherapeute/dierentolk aanvaardt geen aansprakelijkheid over het verkeerd overkomen van mondelinge e/o schriftelijke informatie en event. gevolgen daarvan. Dieren die aangeboden worden voor een energetische behandeling, dan wel dierentolk consult dienen in geval van ziekte, voor zover dat in te schatten is, eerst geconsulteerd te zijn door een dierenarts. De opdrachtgever draagt daartoe de volledige verantwoordelijkheid.

In geval van workshop/cursus/behandelingen voor mens gelden dezelfde voorwaarden m.b.t. verantwoordelijkheid van de opdrachtgever voor zichzelf (én het dier) als bij dierentolk consulten e/o energetische behandelingen.

Privacy/persoonlijke gegevens:
Verzamelde gegevens worden UITSLUITEND gebruikt voor het met de klant afgesprokene en worden nimmer gedeeld met derden, tenzij sprake van misstanden. De gegevens worden na 24 maanden vernietigd.
Klantenkaarten, persoonsgegevens, verslagen, adviezen, offertes, zijn uitsluitend bestemd om gebruikt te worden ten gunste van betreffende cliënt e/o het te behandelen/te tolken dier.

Tarieven:
Voor actuele informatie zie Mogelijkheden en onkostenvergoeding

Levering:
Dierentolk consulten en Energetische behandelingen (mens&dier) zijn uitsluitend op afspraak op locatie bij de opdrachtgever of, in overleg van datum en tijdstip, op afstand via telefoon of via mailcontact. Zie “aanvullend”
Bij verhindering graag tijdig afmelden.

Eigenaar/Cliënt is verantwoordelijk voor het juist en volledig verstrekken van informatie, zeker ook in geval van een afstandsbehandeling of e-consult, daar dit de basis vormt voor een goed afgestemde behandeling op maat.
!!NB!: Wanneer gevraagde gegevens niet tijdig aan Dima Mojela worden verstrekt/geen medewerking wordt verleend aan een intake/anamnese zonder opgaaf van reden behoudt Dima Mojela zich het recht een consult/behandeling/workshop/cursus terug te trekken. Betaling zal dan ook niet plaatsvinden. 

Edelstenenondersteuning (mens & dier) wordt alleen aan huis of bij uitzondering tijdens telefonisch contact gegeven.
Bij verhindering graag tijdig afmelden.

Workshops worden gegeven bij eigenaar en dier op locatie onder verantwoordelijkheid van de eigenaar.
Bij verhindering graag tijdig afmelden.

Cursus wordt op afstand via mail en telefoon begeleidt waarbij beide partijen zich aan de van te voren schriftelijk overeengekomen afspraken dienen te houden. 

Betalingen:
Betalingen dienen voorafgaand aan elk consult/behandeling/workshop contant voldaan te worden.
Betalingen van afstands- en e-consulten dienen voor de afgesproken datum te zijn bijgeschreven op rekening NL96RABO0315038322 t.n.v. N.J. Nissen te Westerbork. Cursus wordt in termijnen overgemaakt, voorafgaand aan het te volgen termijn. Wanneer afgesproken betalingstermijnen niet worden nagekomen wordt de cursus voor betreffende cursist stop gezet.

Garantie:
Dima Mojela stelt het zéér op prijs als de opdrachtgever de behandelend (dieren-)arts e/o gedragsdeskundige op de hoogte brengt van de keuze gebruik te maken van de diensten van Dima Mojela.

Dima Mojela kan geen garantie geven op een positief effect van een behandeling e/o dierentolk consult, workshop of cursus doch zal dit ten alle tijde proberen te bewerkstelligen. De diensten van Dima Mojela zijn nimmer een vervanging voor reguliere (dier-)geneeskunde, dan wel gedragstherapie.

Overmacht:
Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt beschreven, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Dima Mojela geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor zij niet in staat is haar verplichtingen na te komen. Geen van beide partijen kan worden gehouden aan het nakomen van verplichten indien daartoe verhinderd als gevolg van overmacht.

Geschillen:
Bij vragen of klachten dient opdrachtgever zo spoedig mogelijk contact op te nemen met Dima Mojela, om indien mogelijk, samen tot een oplossing te komen. De aansprakelijkheid van Dima Mojela beperkt zich bij (gevolg-)schade alleen tot het retourneren van het door de opdrachtgever betaalde. Op de overeenkomsten is het Nederlandse recht van toepassing.

Zwijgplicht:
Alles wat therapeute/behandelaar/tolk/cursusbegeleiding tijdens de behandelingen/consulten/workshops/cursus in vertrouwen is toevertrouwd zal nooit met derden gedeeld worden, voor zover de wet dit toe laat, zonder schriftelijke toestemming. Misstanden e/o dierenmishandeling zal ten alle tijde gemeld worden aan de politie.

Vindplaats algemene voorwaarden.
Op de website, en in papieren versie te verkrijgen bij Dima Mojela.
De laatste versie is slechts van toepassing.

Intellectuele eigendommen:
Alle intellectuele eigendommen welke toebehoren aan Dima Mojela zoals foto’s websiteteksten etc. mogen nooit zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Nanet gebruikt worden. 

©Dima Mojela juli 2020

error: zie Diclaimer!