11 januari 2017

Algemene Voorwaarden

Algemene bepalingen:
Met energetisch dierentherapeute/ dierentolk wordt in deze bepalingen bedoeld, Nanette Nissen, energetisch dierentherapeute i.o. via Civas opleidingsinstituut en gecertificeerd dierentolk. Met opdrachtgever wordt in deze bepalingen bedoeld, een ieder die cliënt is van Dima Mojela, en dus voor zijn/ haar (huis)dier de kennis of hulp van Dima Mojela inschakelt.

Uitvoering van de werkzaamheden:
De energetisch dierentherapeute/ dierentolk van Dima Mojela is geen arts.
Medische diagnoses en geneeskundige handelingen zullen dan ook niet gesteld e/o verricht worden.

Energetische Dierentherapie is bedoeld ter welzijnsvergroting voor een dier, door een dier te ondersteunen bij o.a. vage klachten, stress, psychische e/o sociale problematiek. Energetische Dierentherapie is een alternatieve therapie. Het is een therapie ter ondersteuning van het dier en zo mogelijk ter aanvulling op reguliere dierengeneeskunde nóóit ter vervanging en mag ook niet als vervanging worden ingezet.

Een Dierentolk Consult is bedoeld om informatie te verkrijgen vertaald vanuit het dier m.b.t. visie, wensen/ behoefte en problemen/ angsten/ onbegrip omtrent een bepaalde situatie, en mogelijke oplossingen. Ten einde een beter begrip en contact tussen mens en dier te bewerkstelligen, het welzijn te vergroten, danwel helderheid trachten te verschaffen over het hoe en waarom achter bepaalde reacties van het dier. Een dierentolk consult is nímmer bedoeld ter genezing van medische aandoeningen. Het is níet bedoeld als gedragskundige therapie e/o het stellen van medische diagnoses.

Opdrachten worden uitgevoerd onder verantwoordelijkheid van de opdrachtgever. De energetisch dierentherapeute/ dierentolk aanvaardt geen aansprakelijkheid over het verkeerd overkomen van mondelinge e/o schriftelijke informatie. Dieren die aangeboden worden voor een energetische behandeling, dan wel dierentolk consult dienen in geval van ziekte, voor zover dat in te schatten is, eerst geconsulteerd te zijn door een dierenarts. De opdrachtgever draagt daartoe de volledige verantwoordelijkheid.

In geval van workshop/cursus gelden dezelfde voorwaarden m.b.t. verantwoordelijkheid van de opdrachtgever voor zichzelf én het dier als bij dierentolk consulten e/o energetische behandelingen.

Tarieven:
Voor actuele informatie zie Mogelijkheden en onkostenvergoeding

Levering:
Dierentolk consulten en Energetische behandelingen zijn op locatie bij de opdrachtgever of, in overleg van datum en tijdstip, op afstand.
Dieren zijn in de thuissituatie het meest op hun gemak waardoor een goed beeld kan worden verkregen van de problemen van het dier of tussen dier en eigena(a)r(en). Echter, ook dan kan de stress van een vreemde in huis een blokkade voor behandeling e/o telepathisch contact vormen en is het in het belang van het dier om een behandeling/ contact op afstand te laten plaatsvinden. Tevens kan er gekozen worden voor een e-consult.

Eigenaar is verantwoordelijk voor het juist en volledig verstrekken van informatie, zeker ook in geval van een afstandsbehandeling of e-consult, daar dit de basis vormt voor een goed afgestemde behandeling op maat.

Consulten zijn uitsluitend op afspraak, aan huis, per telefoon of via mailcontact.
Bij verhindering graag tijdig afmelden.

Workshops worden gegeven bij eigenaar en dier op locatie onder verantwoordelijkheid van de eigenaar.
Bij verhindering graag tijdig afmelden.

Cursus wordt op afstand via mail en telefoon begeleidt waarbij beide partijen zich aan de van te voren schriftelijk overeengekomen afspraken dienen te houden. 

Betalingen:
Betalingen dienen aan het eind van elk consult/behandeling/workshop contant voldaan te worden.
Betalingen van afstands- en e-consulten dienen z.s.m. doch uiterlijk binnen 10 dagen overgemaakt te worden op rekening van N.J. Nissen te Westerbork NL96RABO0315038322. Cursus wordt in termijnen volgens afspraak overgemaakt.

Garantie:
Dima Mojela stelt het zéér op prijs als de opdrachtgever de behandelend dierenarts e/o gedragsdeskundige op de hoogte brengt van de keuze gebruik te maken van energetische therapie e/o dierentolk consult.

Dima Mojela kan geen garantie geven op een positief effect van een behandeling e/o dierentolk consult doch zal dit ten alle tijde proberen te bewerkstelligen. De alternatieve therapie voor dieren, dan wel het telepathisch communiceren is nimmer een vervanging voor reguliere (dier-)geneeskunde, dan wel gedragstherapie.

Overmacht:
Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt beschreven, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Dima Mojela geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor zij niet in staat is haar verplichtingen na te komen. Geen van beide partijen kan worden gehouden aan het nakomen van verplichten indien daartoe verhinderd als gevolg van overmacht.

Geschillen:
Bij vragen of klachten dient opdrachtgever zo spoedig mogelijk contact op te nemen met Dima Mojela, om indien mogelijk, samen tot een oplossing te komen. De aansprakelijkheid van Dima Mojela beperkt zich bij (gevolg-)schade alleen tot het retourneren van het door de opdrachtgever betaalde. Op de overeenkomsten is het Nederlandse recht van toepassing.

Zwijgplicht:
Alles wat therapeute/ tolk tijdens de consulten/workshops/cursus in vertrouwen is toevertrouwd zal nooit met derden gedeeld worden, voor zover de wet dit toe laat, zonder schriftelijke toestemming. Misstanden en/of dierenmishandeling zal ten alle tijden gemeld worden aan de politie.

Vindplaats algemene voorwaarden.
Op de website, en in papieren versie te verkrijgen bij Dima Mojela.
De laatste versie is slechts van toepassing.

Intellectuele eigendommen/persoonlijke gegevens:
Alle intellectuele eigendommen welke toebehoren aan Dima Mojela, zoals klantenkaarten, persoonsgegevens, verslagen, adviezen, offertes, zijn uitsluitend bestemd om gebruikt te worden ten gunste van het te behandelen dier.

©Dima Mojela mrt 2018

error: zie Diclaimer!